hu / en

Megjelent Czirfusz Márton cikke a Geometodika földrajz szakmódszertani folyóiratban

A Magyar Földrajzi Társaság folyóirata - 4. évfolyam 3. szám 2020.

Népesség- és településföldrajz a gimnáziumban – szemléletváltási lehetőségek

Bevezetés

A népesség- és a településföldrajz a 19. században intézményesült földrajztudomány mindmáig fontos tudományterületei. Megkérdőjelezhetetlen helyet foglalnak el ennek megfelelően az általános iskolai és középiskolai földrajzoktatásban is. Az elmúlt fél évszázadban a nyugati fősodorban mindkét tématerület jelentős szemléletváltáson ment keresztül, köszönhetően a nyugati társadalomelméleti fordulatoknak. Emellett a földrajztudomány további nemzetköziesedésével egyre több információhoz juthatunk a nem nyugati társadalomföldrajzi megközelítésekről is. Továbbá a magyar társadalomföld-rajzban is szemléletváltás indult meg az elmúlt 10-15 évben, ami lehetővé teszi, hogy a földrajzoktatás hagyományos tartalmait felülvizsgáljuk.

Population and settlement geography in Hungarian secondary schools – Possibilities of new approaches

Czirfusz Márton

Abstract

This paper deals with possible inclusion of recent human geographical approaches into population and settlement geography chapters of the Hungarian secondary school geography curriculum.

Keywords: population geography, settlement geography, textbook, approaches, geography teaching