hu / en

Horeczki Réka, Egyed Ildikó és Nagy Dávid Baranya megyei vonatkozású cikkei a Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányokban

Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

 

TVT Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok – 2023 / VIII. évfolyam 3. szám

Közlés ideje: 2023. szeptember 30.

 

 

 

 
OPPORTUNITIES FOR THE TOURISTIC UTILIZATION OF HERITAGE VALUES IN BARANYA COUNTY ALONG THE CROATIAN-HUNGARIAN BORDER

 

Patrícia Spiegler – Dávid Nagy – Ildikó Egyed

 

A tanulmány letöltése pdf-ben/download PDF

 

Abstract

The study region is the territory of the historical Baranya County, the northern part of which currently belongs to Hungary, while the southern part to Croatia. Through proper exploitation, the region’s rich cultural heritage assets could become a major rural touristic attraction. The political changes of recent decades, and in particular, European integration and the security and stability of the region, have fostered the development of social and economic cooperation in border regions. Likewise, EU cross-border development programs have provided a favorable context for building and strengthening relationships. The present research traces the development of a collaboration targeting the cross-border touristic utilization of cultural heritage. Besides the frameworks of the cooperation, it will present the results and opportunities for the future.

Keywords: cultural heritage, cross-border cooperation, rural tourism

 
AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI BARANYÁBAN A HORVÁT-MAGYAR HATÁR MENTÉN

 

Absztrakt

A vizsgált térség, a történelmi Baranya vármegye északi része ma Magyarországhoz, déli része pedig Horvátországhoz tartozik. Ez a térség bővelkedik kulturális örökségi értékekben, amelyek a vidéki turizmus egyik fő vonzerejét jelenthetik megfelelő hasznosítás esetén. Az elmúlt évtizedek politikai változásai, elsősorban az európai integráció és a térség biztonsága, stabilitása lehetővé tették a társadalmi és gazdasági együttműködések kialakítását a határmenti területeken. A kapcsolatok kialakulását és megerősödését az Európai Unió határon átnyúló fejlesztési programjai is segítik. Jelen kutatás egy olyan együttműködés kialakítását kíséri nyomon, amely a kulturális örökség határon átnyúló turisztikai hasznosítását tűzte ki célul. Az együttműködés keretein túl bemutatjuk az elért eredményeket és ezek további hasznosításának lehetőségeit.

Kulcsszavak: kulturális örökség, határon átnyúló együttműködés, vidéki turizmus

 


 

 
ÚJ JELENSÉGEK A BARANYAI GASZTRONÓMIÁBAN. SZÜLETŐBEN
A MECSEK–VÖLGYSÉG–HEGYHÁT GASZTROTÉRSÉG?

 

Kovács Dezső – Horeczki Réka

A tanulmány letöltése pdf-ben

 

Absztrakt

A tanulmány egy baranyai LEADER-térség, a Mecsek–Völgység–Hegyhát adottságain keresztül mutatja be a helyi gasztronómia és gasztroturizmus kínálatát és fejlesztésének lehetséges modelljét. Ezen túlmenően összehasonlítja a három évtizedes múlttal rendelkező Villány-Siklósi Borút fejlődési pályájával az újonnan létrejövő gasztrotérséget.

A tanulmány, mely egy gasztronómiai útikönyv létrejöttének továbbgondolása, arra a kérdésre kíván választ adni, hogy milyen feltételek szükségesek egy gasztrotérség születéséhez, milyen tényezők együttes hatása révén válhat egy térség a gasztroturizmus célpontjává. A tanulmány azokat a természeti, kulturális, szervezeti, anyagi és humán feltételeket veszi számba, melyek lehetővé teszik, hogy egy térség gasztrotérségként azonosíthassa önmagát. Nehéz kiemelni, hogy a sokféle változó közül melyik játszik döntő szerepet. Inkább megjelenésük, egymásra hatásuk, sorrendiségük az, ami alapján eldől, hogy egy térségnek kialakulhat-e egy sajátos gasztronómiai karaktere és kínálata.

Kulcsszavak: gasztroturizmus, gasztrorégió, kistérség, vidékfejlesztés, LEADER

 
 
NEW PHENOMENA IN THE GASTRONOMY OF BARANYA: THE EMERGENCE OF THE MECSEK–VÖLGYSÉG–HEGYHÁT GASTRONOMIC AREA

 

Abstract

 

The study presents the local gastronomy and gastrotourism offers and a possible development model of a LEADER region in Baranya County, Mecsek–Völgység–Hegyhát, and compares it with the development path of the Villány–Siklós Wine Route, which has a three-decade long history. As the result of the creation of a gastronomic guide, the study seeks to answer the question: what are the conditions for the creation of a gastronomic region and what are the factors that togethermake a region a gastronomic tourism destination? The study presents an overview of the natural, cultural, organisational, material and human conditions that allow a region to identify itself as a gastronomic area. It is difficult to identify which of the many variables plays a decisive role. It is rather their appearance, their interaction and their order that determine whether a region can develop a specific gastronomic character and offer.

Keywords: gastrotourism, gastroregion, micro-region, rural development, LEADER