hu / en

Meghirdette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2024. évi pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia

 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető pdf formátumban

 

Az ösztöndíj célja: kiemelkedő minőségű tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

 

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
– magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
– a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be. A kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében a pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában részesült, ide nem értve a táppénzt. Amennyiben a pályázó élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor a korkedvezményről szóló nyilatkozatban ezt jeleznie kell.
– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatot elnyert kutatók 2024. szeptember 1-jétől, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal nyerhető el. Aki korábban egy alkalommal már részesült Bolyai ösztöndíjban, az abban az esetben nyújthat be újabb pályázatot, ha az első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése “kiemelkedő” vagy “jó” minősítésű volt.

Nem részesülhet Bolyai ösztöndíjban a pályázó, ha az ösztöndíjas időszak alatt más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatásának kifizetésére felhasználható kutatói ösztöndíjjal is rendelkezik .

A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi tudományos intézménynél legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Kvtv.) 65 § (3) bekezdése rögzíti az ösztöndíj havi összegét, amely összeg a pályázat kihirdetésének napján 250.000 Ft. A törvény 1. mellékletének a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében a 2024. évre meghatározott kiadási előirányzatok terhére a 2024-ben elnyerhető új ösztöndíjak várható száma 155. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesült, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 31. A Támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.


A pályázat benyújtásával, elbírálásával, valamint az ösztöndíjjal kapcsolatos további részletes szabályokat, az MTA elnökének a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzatáról szóló 34/2022. (XII. 14.) számú határozata, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melyek megtalálhatók az mta.hu internetes oldalon a Pályázatok / Bolyai János Kutatási Ösztöndíj címszó alatt. Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek áttekintésére. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (Kuratórium) felhívja továbbá a pályázók figyelmét az MTA Tudományetikai kódex megismerésére, melynek rendelkezései hatályosak az Ösztöndíjban részesülőkre.

Pályázni a Bolyai elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2024. február 7-től az alábbi internetes helyen érhető el:

http://bolyai.mta.hu

Elektronikus lezárási (beadási) határidő:

2024. március 8. déli 12 óra (közép-európai idő szerint)


Csak a kutató által a rendszerben lezárt pályázat tekinthető benyújtott pályázatnak.
Ezt követően a postai úton is benyújtandó Pályázati adatlap nyomtatására még van lehetőség.

Postai benyújtási határidő (tértivevényes feladással) az alábbi dokumentumokra:

– az eredeti, aláírt Pályázati adatlap amely a Bolyai internetes felületről generálható a „Pályázó adatai” fülről nyomtatási lehetőséggel),
– a Kutatóhelyi fogadókészséget igazoló nyilatkozat,
– valamint a Korkedvezményre vonatkozó nyilatkozat.

A postára adás határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja):
2024. március 18.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat (Pályázati adatlap, Kutatóhelyi fogadókészséget igazoló nyilatkozat*, valamint a Korkedvezményre vonatkozó nyilatkozat**) kézzel aláírtan, egy példányban, postai úton is eljuttatja a pályázó az alábbi címre:

MTA Titkársága, Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

A borítékon szíveskedjék feltüntetni: „Bolyai pályázat”.

 

Forrás: mta.hu